902546
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
87
281
2234

Today: Wrz 27, 2020

 

 

Procedura funkcjonowania Młodzieżowego Domu Kultury
im. Marii Konopnickiej w Krasnymstawie
w stanie zagrożenia epidemicznego COVID -19

Procedura funkcjonowania placówki w stanie zagrożenia epidemicznego  przygotowana
na podstawie 
Wytycznych Przeciwepidemicznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19

 

 

 

 


Postanowienia ogólne

 1. Celem stworzenia procedur jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem
  na terenie MDK.
 2. Zajęcia realizowane będą na zasadach dobrowolności, w małych grupach, co pozwala
  na zachowanie niezbędnych zasad ostrożności.
 3. Stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.
 4. Procedury bezpieczeństwa dotyczą wszystkich pracowników, uczestników zajęć oraz
  ich rodziców/opiekunów prawnych w okresie epidemii COVID-19.
 5. Procedury mogą ulec zmianie w zależności od nieprzewidzianych okoliczności
  i pojawiających się nowych wytycznych oraz zarządzeń władz zwierzchnich.

 

Organizacja pracy młodzieżowego domu kultury

 1. Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Konopnickiej w Krasnymstawiew stanie zagrożenia epidemicznego funkcjonuje w następujących godzinach:

Sekretariat  8.00 – 15.00, zajęcia edukacyjne 13.00 – 19.30 

 1. Zajęcia w danej grupie prowadzi jeden, stały nauczyciel.
 2. Ilość utworzonych grup i godzin zajęć w danej grupie uzależniona jest od możliwości kadrowych i lokalowych.
 3. W zajęciach danej grupy możliwe jest uczestnictwo ustalonej liczby osób uzależnionej
  od rodzaju zajęć i sali w jakiej odbywają się zajęcia.
 4. Dopuszcza się prowadzenie zajęć indywidualnych oraz utrzymuje się edukację zdalną.
 5. Z sali, w której przebywa grupa, usuwa się wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie można zdezynfekować, wyprać lub zabezpieczyć przed możliwością korzystania przez dzieci.
 6. Uczestnik zajęć nie może zabierać ze sobą do placówki żadnych przedmiotów.
 7. Uczestnicy zajęć tanecznych przychodzą w strojach do ćwiczeń, nie ma możliwości przebierania w MDK; na wieszakach można pozostawić tylko okrycia wierzchnie.
 8. Sale będą wietrzone po każdej godzinie zajęciowej.
 9. Poszczególne grupy zajęciowe nie będą się bezpośrednio ze sobą spotykały.
 10. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników, innych dzieci i ich rodziców, wynoszący minimum 2 m.
 11. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci pozostają na zewnątrz budynku. Dzieci  odbiera nauczyciel prowadzący zajęcia w danej grupie i odprowadza do sali przewidzianej na dane zajęcia, a po zakończeniu zajęć odprowadza dzieci do rodziców oczekujących
  na zewnątrz budynku. Dzieci nie korzystają ze wspólnej szatni. Szatnie przygotowane będą dla każdej sali osobno.
 12. Do MDK może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych. Wyznaczony pracownik dokonuje pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym. Norma graniczna temperatury ciała mierzonej na czole wynosi 37°.
 13. Pracownik MDK sprawdza temperaturę każdego uczestnika zajęć również w trakcie przebywania na zajęciach, w przypadku zauważenia niepokojących objawów.
 14. Do MDK dzieci przyprowadzane są przez osoby zdrowe.
 15. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie, w izolacji w warunkach domowych lub wykazujące objawy chorobowe  nie wolno przyprowadzać dziecka do MDK.
 16. Dziecko, które ukończyło 4 rok życia, rodzic wyposaża w indywidualną osłonę nosa i ust w drodze do i z MDK, i zabiera ją ze sobą.
 17. Uczestnicy zajęć mogą ale nie muszą używać indywidualnej osłony nosa i ust.
 18. Przebywanie osób trzecich w MDK jest ograniczone, w razie konieczności z zachowaniem środków ostrożności: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe.
 19. W sytuacjach nagłych, chorobowych pracownicy MDK będą się kontaktować
  z rodzicami/opiekunami telefonicznie na aktualne numery podane w załączniku nr 1.
 20. W MDK  w widocznym miejscu umieszczone są numery telefonów do służb medycznych
  i stacji sanitaro-epidemiologicznej.
 21. W MDK wyznacza się pomieszczenie, bądź  miejsce izolacji dla dzieci przejawiających objawy chorobowe i powiadamia się niezwłocznie rodziców/ opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka.
 22. Nauczyciel prowadzący zajęcia  ustala listę osób przebywających z osobą podejrzaną
  o zakażenie.

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przed wejściem do budynku obowiązuje obligatoryjny nakaz dezynfekowania rąk przez osoby dorosłe.
 2. Obowiązuje regularne mycie rąk wodą z mydłem przez pracowników i dzieci,
  w szczególności po przyjściu do MDK, po samodzielnym skorzystaniu z toalety.
 3. W MDK prowadzone jest monitorowanie codziennych prac porządkowych,
  ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, włączników, klawiatury itp.
 4. Dezynfekcję przeprowadza się ściśle z zaleceniami producenta środka do dezynfekcji.
 5. Dezynfekcję przeprowadza się w czasie nieobecności dzieci w pomieszczeniu, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na wywietrzenie pomieszczenia. 
 6. Nauczyciele opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni
  w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, osłona na usta i nos.
 7. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 8. Toalety dezynfekuje się na bieżąco.

 

 

 

Obowiązki pracowników MDK

 

 1. Pracę w MDK podejmują jedynie osoby zdrowe.
 2. Każdy pracownik zobowiązany jest do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej
  i zachowania reżimu sanitarnego.
 3. Wszyscy pracownicy winni zachowywać dystans społeczny minimum 2 m.
 4. Dyrektor MDK  zobowiązuje się do bieżącego śledzenia informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia  oraz obowiązujących przepisów prawa.
 5. Pracownicy administracji i obsługi wykonują powierzone im zadania zgodnie
  z harmonogramem zajęć i zakresem prac porządkowych ustalonych według procedur funkcjonowania MDK.
 6. Nauczyciele pracują według ustalonego harmonogramu zajęć stacjonarnych oraz zdalnie w określonych odrębnie przypadkach.
 7. Podczas zajęć stacjonarnych nauczyciele:
 • sprawdzają przygotowanie sali do zajęć
 • wietrzą salę  po każdej kolejnej godzinie zajęć lub grupie
 • dbają o odpowiedni dystans między uczestnikami zajęć
 • wyjaśniają, przypominają i egzekwują od dzieci konieczność stosowania nowych zasad obowiązujących w MDK, a w szczególności zasad higieny, odpowiedniego mycia rak, unikania dotykania twarzy.
 • zobowiązani są do zastosowania odpowiednich procedur w przypadku wystąpienia objawów chorobowych u uczestnika zajęć.

 

 1. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu MDK:
 • w MDK wyznaczone jest pomieszczenie, bądź obszar do izolacji osoby przejawiającej objawy chorobowe.
 • pracownicy MDK są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie podejmują pracy, pozostają w domu, kontaktują się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonią pod numer 999 lub 112 i informują, że mogą być zarażeni koronawirusem.
 • w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy, wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych dzieci.
 • niezwłocznie powiadamia się powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną
  i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 • obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych.
 1. Wszyscy pracownicy MDK są zobowiązani do podpisania oświadczenia, akceptując i zobowiązując się do przestrzegania niniejszej procedury oraz Wytycznych Przeciwepidemicznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.
  Oświadczenie stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej procedury.

 

 

 

Rodzice/ opiekunowie prawni

 

 1. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania wyznaczonych godzin przyprowadzania i odbierania dziecka zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć.
 2. W celu zminimalizowania zagrożenia rodzice/opiekunowie mogą przebywać jedynie przed wejściem do budynku MDK.
 3. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecku termometrem bezdotykowym przez pracowników MDK.
 4. Rodzice zobowiązują się do stałego i bieżącego informowania o stanie zdrowia swojego dziecka, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jego stanu zdrowia,
  są zobligowani do jego nieprzyprowadzania do MDK.
 5. Rodzice zobowiązują się do podpisania oświadczenia, jednocześnie akceptując
  i zobowiązując się do przestrzegania niniejszej procedury.
 6. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

                                                                                           


 
Załączniki:

 1. Załącznik nr 1– Oświadczenie rodzica

Załącznik nr 2- Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z procedurami